Konsulentaftale (Terms in Danish)

vedr. influencer kampagner.

Mellem

MINFLU ApS

CVR-nr. 39 20 36 85

Skovvej 23 B

8800 Viborg

(benævnt ”Virksomheden”)

og

Konsulent (influencer)

(hver for sig benævnt ”Part/Parten” og samlet ”Parterne”)

er der i dag indgået følgende konsulentaftale (i det følgende benævnt ”Aftalen”):

1. Baggrund og formål

1.1 Virksomheden yder markedsføringsydelser i form af formidling af såkaldte ”mikroinfluencer” kampagner. Dette gør Virksomheden blandt andet ved at servicere forskellige virksomheder og marketingsbureauers kunder, når disse efterspørger ”mikroinfluncer” kampagner.

1.2 Formålet med Aftalen er at regulere samarbejdet mellem Selskabet og Konsulenten.

2. Konsulentforholdet

2.1 Konsulent indvilger i at stille sin bistand til rådighed for Virksomheden, på de vilkår der er nærmere beskrevet i Aftalen.

2.2 Konsulenten er i forhold til Virksomheden at betragte som selvstændig erhvervsdrivende og er ikke ansat af Virksomheden.

2.3 Konsulenten er derfor ikke omfattet af funktionærloven, ferieloven, ansættelsesbevisloven eller anden lovgivning vedrørende retsforholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager.

2.4 Konsulenten betaler på eget initiativ skat og andre lovpligtige bidrag af de produkter/ydelser, der leveres til Konsulenten under Aftalen.

2.5 Såfremt Konsulenten tilpligtes at betale skat eller lovpligtige bidrag af produkter/ydelser, skal Konsulenten skadesløsholde Selskabet.

2.6 Konsulenten er ikke berettiget til at indgå bindende aftaler på Selskabets vegne eller på anden måde forpligte Selskabet.

2.7 Konsulenten skal optræde loyalt og udelukkende varetage Virksomhedens interesser under udførelsen af konsulentbistanden.

3. Konsulentbistanden

3.1 Konsulentens bistand består hovedsageligt i at markedsføre, fremvise og fortælle om produkter/ydelser, med udgangspunkt i de kampagner der bliver sendt ud. Markedsføring foregår via opslag og stories på Instagram.

3.2 Opslag og stories fra en kampagne, skal være tilgængelig på Konsulentens profil fra kampagnestart til minimum 30 dage efter afslutning af kampagnen.

3.3 Opslag og stories må frit benyttes af MINFLU og de virksomheder/brands der samarbejdes med.

3.4 Konsulenten skal ved sin bistand til Virksomheden yde de opgaver som løbende skriftligt aftales og i det aftalte omfang.

3.5 Konsulentbistanden påbegyndes ved oprettelse af profil på minflu.com og fortsætter indtil én af Parterne bringer Aftalen til ophør i overensstemmelse med denne aftales pkt. 8 eller 9.

3.6 Konsulenten tilrettelægger selv udførelsen af sit arbejde, og inden for hvilket tidsrum bistanden skal ydes, dog under behørig hensyntagen til samarbejdet med Virksomheden.

3.7 Konsulenten skal overholde gældende lov ved opfyldelsen af Aftalen. Konsulenten skal endvidere overholde de politikker, som gælder for Virksomhed, og som Virksomheden måtte informere Konsulenten om.

3.8 En kampagne kører typisk 30 dage, og inden for det tidsrum skal konsulenten lave de obligatoriske opslag på Instagram. Typisk er det 2 posts og 1 story.

3.9 Hvis konsulenten ikke poster de obligatoriske 2 posts og 1 story korrekt, dvs. inklusiv de angivne tags og hashtags, i kampagnens løbetid – eller i det hele taget slet ikke poster hverken stories eller posts, vil konsulenten blive opkrævet for produktets værdi + fragt + 350 kr. i gebyr fra MINFLU.

Beløbet dækker Virksomhedens udgift til de produkter der er afsendt til konsulenten, samt MINFLU´s udgift til administration af inddrivelsessager.

Det er vigtigt at kampagnehashtag indsættes i konsulentens post, ellers kan der ikke måles på kampagnen, og aftalen må anses for misligholdt.

Hvis kampagnehashtag er glemt i et opslag, kan det ikke efterfølgende indsættes. I stedet skal skal der laves et nyt opslag.

4. Omkostninger

4.1 Med mindre parterne træffer anden aftale, har Konsulenten ingen omkostninger forbundet med leveringen af konsulentbistanden.

5. Vederlag

5.1 Som vederlag for Konsulentens bistand modtager Konsulenten de produkter / services der skal markedsføres. Er det en markedsføringsopgave uden produkt eller en service (restaurant, café osv.) kan gavekort også fungere som vederlag. Opgørelsen fra Marketingbureauet skal anses for endelig.

5.2 Virksomheden er berettiget til at udskrive faktura til Konsulenten, for evt. modregning i eventuelle mangler i det arbejde (antal post og stories) som Konsulenten måtte være Virksomheden skyldig.

5.3 Eventuelle skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser af ovennævnte produkter/gavekort for Konsulenten, er Virksomheden uvedkommende.

6. Tavshedspligt

6.1 Konsulenten har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad Konsulenten erfarer i forbindelse med udførelsen af dennes bistand for Virksomheden. Tavshedspligten gælder også efter Aftalens ophør.

6.2 Medmindre Virksomheden skriftligt accepterer andet, skal Konsulenten være uberettiget til at bruge fortrolige oplysninger til andet formål end opfyldelse af Aftalen.

6.3 Ved Aftalens ophør uanset årsag eller på Virksomhedens forlangende skal Konsulenten, returnere alle fortrolige oplysninger, som denne har måtte have i sin besiddelse eller kontrol.

7. INTERESSEKONFLIKT

7.1 Konsulenten garanterer, at denne ikke har og ikke i Aftalens løbetid vil få nogen interesse, direkte eller indirekte, som er eller kan være i konflikt med opfyldelsen af Aftalen, medmindre andet skriftligt er aftalt mellem Parterne.

8. Misligholdelse

8.1 Såfremt Parterne eller Konsulenten væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til bestemmelserne i Aftalen, kan Virksomheden henholdsvis Konsulenten ophæve Aftalen uden varsel eller opsige den til et vilkårligt fastsat tidspunkt.

8.2 Væsentlig misligholdelse af Konsulentens forpligtelser over for Virksomhedens kunder anses for at være væsentlig misligholdelse af Aftalen.

8.3 Konsulenten er forpligtet til at friholde Virksomheden for ethvert erstatningskrav, herunder ved forsinkelse eller mangelfuld levering af ydelsen til Virksomhedens kunder, som Virksomheden måtte blive mødt med.

8.4 Parten, som misligholder sine forpligtelser efter Aftalen, skal erstatte det tab, som den anden Part måtte lide herved.

9. Opsigelse

9.1 Begge Parter kan uden særlig grund opsige Aftalen med øjeblikkelig virkning.

9.2 Ingen part er berettiget til nogen form for erstatning eller godtgørelse i forbindelse med opsigelse af Aftalen, jf. pkt. 9.1.

9.3 Ved Aftalens ophør er Konsulenten forpligtet til at tilbagelevere alle genstande og alt materiale, som tilhører Virksomheden.

9.4 Der kan ikke udøves tilbageholdelsesret i effekter eller materiale m.v., der tilhører Virksomheden.

10. LOVVALG OG VÆRNETING

10.1 Enhver tvist mellem Parterne, der måtte udspringe af Aftalen, herunder dens indgåelse eller ophør, skal afgøres efter dansk ret ved retten i Viborg.

11. Accept

11.1 Denne Aftale er kun tilgængelig på minflu.com. Den skal accepteres for at Konsulenten kan oprette en influencer profil på minflu.com.

11.2 Konsulenten skal være min. 18 år og have mindst. 1.500 følgere på sin åbne Instagram profil, for at kunne acceptere betingelserne, og oprette en profil på minflu.com.